Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.moronti.pl

          I.         Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.moronti.pl (dalej jako „Sklep internetowy”) jest Nova DP Sp. z o. o., z siedzibą w Balicach przy ul. Przemysłowa 23, 32-083 Balice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000263044, NIP 525-23-75-624; dane kontaktowe do właściciela sklepu internetowego udostępnione są na stronie www.moronti.pl w zakładce „kontakt”.

2. W ramach Sklepu internetowego świadczone są następujące usługi: (1) sprzedaż towarów wskazanych na stronie internetowej www.moronti.pl za pośrednictwem strony internetowej, a także za pośrednictwem zamówień składanych drogą mailową i telefoniczną, (2) dostarczanie informacji o towarach dostępnych do sprzedaży, za pośrednictwem strony internetowej, lub za pośrednictwem zamówionej przez klienta darmowej informacji mailowej (subskrypcja).   

II.         Definicje

1. Sprzedawca – Nova DP Sp. z o. o., z siedzibą w Balicach przy ul. Przemysłowa 23, 32-083 Balice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000263044, NIP 525-23-75-624,

2. Klient – przez określenie „Klient” rozumie się każdy podmiot korzystający ze sklepu www.moronti.pl , a także zamawiający towar w firmie Nova DP Sp. z o. o., uwzględniając zamówienia składane, za pomocą strony internetowej www.moronti.pl, za drogą mailową, lub telefonicznie.

3. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.moronti.pl.

        III.         Warunki świadczenia usług

1. Do korzystania z usług Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, przykładowo jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3, lub ich nowsze wersje, z włączoną obsługą plików cookies.

2. Klientów korzystających z usług Sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

      IV.         Zawieranie umowy sprzedaży towarów

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w języku polskim, zgodnie z prawem polskim, a jej część integralną stanowić będą postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Informacja o towarach znajdująca się na stronie internetowej www.moronti.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93)., lecz stanowi zaproszenie do składania ofert.

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie umieszczonym pod adresem  www.moronti.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia lub wycofania towarów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływanie akcji promocyjnych na jego stronach lub wprowadzania w nim zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

5. Zakup towarów wskazanych na stronie internetowej www.moronti.pl odbywa się poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptację przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane jest jak złożenie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej www.moronti.pl, a także drogą mailową, lub telefonicznie.

7. Do składania zamówień (dokonywania zakupów) upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozumieniu art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

      V.         Składanie zamówień

A. Składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.moronti.pl

1. Celem złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.moronti.pl, Klient zakłada konto (rejestracja), lub loguje się do założonego już konta w zakładce „rejestracja-logowanie”, lub zakupuje towar jako klient jednorazowy

2. Założenie konta wymaga podania przez Klienta adresu mailowego oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (adresu mailowego) dla celu realizacji składanego zamówienia, poprzez zaznaczenie wskazanego pola.

3. Po zalogowaniu, celem złożenia zamówienia, Klient:

a) dokonuje wyboru towaru, wciskając przycisk „do koszyka” znajdujący się przy wybranym produkcie,

b) wybiera formę płatności i sposób dostarczenia towaru, zatwierdzając powyższe czynności poprzez wciśnięcie przycisku „dalej”,

c) uzupełnia dane kontaktowe wskazane w formularzu zamówienia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie, dla celu realizacji składanego zamówienia, poprzez zaznaczenie wskazanego pola

d) składa oświadczenie iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia, poprzez zaznaczenie wskazanego pola.

4. Zamówienie zostaje złożone po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 3, z chwilą wciśnięcia przez Klienta przycisku „dalej”.

5. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowana i wysłana na adres wskazany przez Klienta automatyczna wiadomość mailowa zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia i informacje o dalszym postępowaniu. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn wspomniany e – mail do Państwa nie dotarł bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt.

6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie składania zamówienia jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowanie mechanizmu składania zamówienia, np. błędnego obliczenia wartości zamawianych towarów, czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. Jeżeli dane udostępnione przez Klienta w związku ze składanym zamówieniem zawierają błędy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o w/w błędach w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Reklamacje oraz informację o błędnych danych, o których mowa powyżej należy kierować mailowo na adres: moronti@moronti.pl O sposobie rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony mailowo w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przedmiotowej reklamacji.

7. Z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej, Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, wysyłając wiadomość mailową odpowiedniej treści na adres wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży, na warunkach określonych w złożonym zamówieniu z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.

8. Losowo mogą pojawić się sytuacje związane z brakiem towaru w magazynie Sprzedawcy. W przypadku takiej sytuacji Sprzedawca, w terminie, o którym mowa w punkcie 7 powyżej poinformuje Klienta, o tym, iż zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji. W takiej sytuacji umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

9. Zamówienie za pośrednictwem strony www.moronti.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16:00, a także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.

10. Klient będzie miał dostęp do treści zawartej umowy, w tym do treści złożonego zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto za pośrednictwem strony internetowej www.moronti.pl.

11. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Klient jest uprawniony do zmiany treści zamówienia, lub rezygnacji z zamówienia, za pośrednictwem strony internetowej www.moronti.pl, po zalogowaniu się na swoje konto.

B. Składanie zamówień drogą mailową.

1. Celem złożenia zamówienia drogą mailową, Klient wysyła wiadomość mailową na adres moronti@moronti.pl. W treści wiadomości Klient powinien wskazać towar (określenie numeru towaru, zgodnie z informacją o produkcie znajdującą się na stronie www.moronti.pl), model, kolor i rozmiar obuwia, ilość zamawianego towaru, formę płatności i sposób dostarczenia towaru, a także imię, nazwisko, lub nazwę i formę prawną podmiotu składającego zamówienie, adres dla doręczeń oraz oświadczenie, iż Klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, wysyłając wiadomość mailową odpowiedniej treści na adres, z którego zostało złożone zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży, na warunkach określonych w złożonym zamówieniu z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.  

3. Zamówienie drogą mailową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16:00, a także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.

4. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Klient jest uprawniony do zmiany treści zamówienia, lub rezygnacji z zamówienia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres moronti@moronti.pl

C. Składanie zamówień telefonicznie.

1. Klienci mogą składać zamówienia telefonicznie pod numerem tel 012 285 57 00 lub +48 0 500 132 904.

2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest złożenie przez Klienta oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

3. Zamówienia telefoniczne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

      VI.         Realizacja zamówienia

1. Do paczki z zamówionym towarem zostanie dołączony dowód zakup (paragon lub faktura).

2. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na wystawienie dokumentów sprzedaży bez podpisu.

3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary: (1) płatność gotówką przy odbiorze towaru, (2) przelew elektroniczny, bankowy,

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze towaru Sprzedający wysyła zamówiony towar w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji).

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem elektronicznym, bankowym, Sprzedający wysyła zamówiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania płatności.   

6. Wysyłka towaru realizowana jest we wtorki i czwartki.

7. Towar dostarczany jest w terminie 3 dni od dnia wysyłki.

8. Koszt przesyłki wynosi 15,00 zł, koszt przesyłki za pobraniem wynosi 25,00zł

9. Jeżeli Klient nie odbierze wysłanego mu towaru, Sprzedający ma prawo żądać od Klienta zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

      VII.         Prawo do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów dostarczony towar nie odpowiada oczekiwaniom Klientów, Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowane oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania towaru.

2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta jest ona uważana za niezawartą.

4. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy otrzymany towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, sprzedawca zwraca Klientowi zapłacone przez niego kwoty tytułem ceny towaru i kosztów przesyłki towaru od Sprzedającego do Klienta. Klient pokrywa koszty zwrotu towaru (przesyłki) do Sprzedającego. 

VIII.         Procedura reklamacyjna.

1. W przypadku stwierdzenia, iż towar otrzymany przez Klienta jest niezgodny z zawartą umową, Klient ma prawo złożyć stosowną reklamację na adres Sprzedawcy Nova DP Sp. z o.o., ul. Sportowa 12, 32-083 Balice, lub za pomocą wiadomości mailowej, na adres moronti@moronti.pl   Klient proszony jest o podanie w treści reklamacji przyczynę reklamacji oraz preferowany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedającemu, na adres Nova DP Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 23, 32-083 Balice, towaru podlegającego reklamacji

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient może domagać się nieodpłatnej naprawy reklamowanego towaru, lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe, lub wymagają nadmiernych kosztów, a także jeżeli Sprzedający nie dokona naprawy, lub wymiany w terminie, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty dostarczenia towaru.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji, Sprzedający wykona naprawę towaru, lub dostarczy Klientowi nowy towar w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6. Klient traci uprawnienia, o których mowa w ust. 3, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zgłosi reklamacji Sprzedającemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie reklamacji przed jego upływem.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient proszony jest o poinformowanie kuriera o zaobserwowanym uszkodzeniu i o spisanie wspólnie z kurierem protokołu uszkodzenia przesyłki. Klient jest również proszony o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera . Zaniechanie powyższych czynności nie powoduje utraty przez Klienta jakichkolwiek uprawnień.


IX.       Subskrypcja

1. Świadczenie przez Sprzedawcę usługi dostarczania zamówionej przez Klienta darmowej informacji mailowej (dalej jako: „usługa subskrypcji”) jest nieodpłatne i polega na dostarczaniu Klientowi za pomocą poczty elektronicznej informacji o dostępności nowych towarów oraz o dostępnych promocjach w ramach sklepu internetowego www.moronti.pl.

2. W celu zamówienia usługi subskrypcji, Klient wypełnia formularz znajdujący się na stronie www.moronti.pl podając swój adres mailowy, składa oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie wskazanego pola, a następnie przesyła formularz wciskając przycisk „zapisz”.

3. Na wskazany w Formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie przesłany listem elektronicznym link aktywacyjny. Usługa subskrypcji zostaje skutecznie zamówiona z chwilą „kliknięcia” linku aktywacyjnego.

4. Kliknięcie linku aktywacyjnego oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej w postaci informacji mailowej o nowych towarach i promocjach dostępnych w ramach sklepu internetowego www.moronti.pl

5. Prawidłowe funkcjonowanie usługi subskrypcji jest uwarunkowane posiadaniem przez Klienta programu do obsługi poczty elektronicznej interpretującego kod HTML oraz posiadaniem czynnego konta poczty elektronicznej.

6. Klient może zrezygnować z usługi subskrypcji w każdym czasie poprzez „kliknięcie” na link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym mailu przesłanym w ramach zamówionej usługi, lub poprzez przesłanie rezygnacji na adres mailowy moronti@moronti.pl 

X.         Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedającego, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1, 3 i 4 w związku z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Klientem, realizacji zamówień składnych przez Klientów, a także w celu realizacji usługi dostarczania informacji o towarach dostępnych do sprzedaży za pośrednictwem zamówionej przez klienta darmowej informacji mailowej (subskrypcja).

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Dane Klienta mogą być powierzane następującym podmiotom, z którymi Sprzedawca współpracuje w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z klientem:

b) kurierowi DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kurierowi FEDEX EXPRESS POLSKA SP Z O.O. , ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków, NIP 5261005306, REGON KRS 000037973, Poczcie Polskiej Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, – w zakresie niezbędnym do prawidłowego dostarczenia zakupionego towaru.

5. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także dokonać ich modyfikacji, lub usunięcia, poprzez zalogowanie się na swoim koncie, o którym mowa w postanowieniu V A 1 pkt. 1 i 2 niniejszego regulaminu lub telefonicznie na numer 12 258 70 00 po uprzedniej weryfikacji tożsamości Klienta.

6. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy, a także w przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym, podanie wskazanych danych jest niezbędne do zawarcia umowy (złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji).

8. Nie jest możliwe składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.moronti.pl anonimowo, ani z wykorzystaniem pseudonimu.

9. W przypadku udostępniania przez Klientów danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.moronti.pl, Sprzedawca zapewnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: szyfrowanie i certyfikowanie przesyłanych danych za pomocą protokołu SSL .

  XI. Zmiany regulaminu         

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2. Klient będzie związany regulaminem w brzmieniu, które zaakceptował przy okazji składania zamówienia.  

Sklep internetowy Shoper.pl | pliki cookies